Onder de huidige omstandigheden op de financiële markt hebben de Nederlandse banken de voorwaarden waaronder zij krediet verstrekken aan ondernemingen aangescherpt. Veel ondernemers komen daardoor minder eenvoudig in aanmerking voor bancaire financiering en zijn op zoek naar alternatieve vormen van financiering van hun onderneming.

De meest voor de hand liggende reden om MKBedrijfsoverdrachten in te schakelen is bij de financiering van een overname. Doordat MKBedrijfsoverdrachten een groot netwerk heeft opgebouwd is er een verschuiving geweest naar de (her)financiering van bestaande activiteiten. Financieringen kunnen worden verstrekt door diverse soorten partijen zoals particulieren (informal investors) en participatiemaatschappijen. Bij startende ondernemingen is relatief vaak sprake van financiering door particulieren, al dan niet middels een fonds van dergelijke informal investors. Bij reeds bestaande ondernemingen komt financiering door participatiemaatschappijen vaker voor. Tevens is er steeds meer ruimte voor nieuwe alternatieven voor het traditionele bancaire krediet, zoals crowdfunding.

Financieringen door particulieren

In het geval dat financiering door particulieren in de zin van familie en vrienden plaatsvindt, is het belangrijk rekening te houden met de familie- c.q. vriendschapsbanden en met het gegeven dat emotionele beweegredenen vaak een rol spelen. Dat geldt niet alleen bij de overwegingen tot het besluit om al dan niet te financieren maar ook tijdens de duur van de financiering. Het risico bestaat dat op een minder zakelijke wijze wordt gehandeld c.q. dat de belangen van de onderneming ondergeschikt raken aan de persoonlijke belangen. Het voordeel van financiering door dergelijke partijen kan de grote betrokkenheid van de financier zijn. Die betrokkenheid moet echter natuurlijk niet doorslaan. Beide aspecten zorgen er voor dat het belangrijk is om goede, zakelijke afspraken te maken en deze vast te leggen. Bij familiebedrijven gebeurt dat bijvoorbeeld in een zogenaamd familiestatuut.

Financieringen door een participatiemaatschappij

Bij financiering door een participatiemaatschappij spelen andere aspecten een rol. Van belang is goed helder te hebben wat de strategie is van de participatiemaatschappij en goede afspraken te maken over de mate waarin zij invloed zal hebben op de onderneming. Indien zij gericht is op rendement maximalisatie en een snelle exit, zal zij de touwtjes strak in handen willen hebben. Ziet zij zich louter als financier c.q. kapitaalverschaffer, dan zal zij de andere aandeelhouders en het management meer ruimte geven.

Omdat er steeds andere vormen van financiering komen is het goed om aandacht te besteden aan de eisen die de Wet Financieel toezicht (WFT) aan de financierders stelt.

Neem voor meer informatie direct contact met ons op.