Er is gekeken naar Universitair medische centra (UMC’s),Top klinisch ziekenhuizen, Algemene ziekenhuizen, Revalidatiecentra, Zelfstandige behandelcentra.

Punten uit managementsamenvatting

Stresstest

Dalende rendementen doen stresstestscore[i] voor de sector met één punt dalen

Valt op dat de totaalscore in 3 jaar tijd is gedaald van 6 in 2013 naar 4 in 2016. Verderop zullen we zien dat met name de dalende rendementen hier het grootste aandeel in hebben.

Resultaat en performance

Sector zakt onder de kritische rendementsnorm van 1,5%.

Over 2016 komt de hele sector uit op een gemiddeld rendement van 1,0% wat lager is dan de kritische norm van 1,5%. Dit betekent dat er weinig mogelijkheden zijn om buffers op te bouwen om te kunnen investeren en innoveren en er een sterke focus ligt op de financiële bedrijfsvoering.

Financiële positie en structuur

Solvabiliteit neemt toe tot 28,7% en voldoet ruim aan bancaire normen.

 De resultaten hebben bijgedragen aan een sterkere vermogenspositie. Het totale eigen vermogen van de door EY onderzochte subsectoren bedroeg eind 2016 € 14,9 miljard (2015: € 14,3 miljard). Mede dankzij een licht lager balanstotaal neemt de solvabiliteit toe tot 28,7% eind 2016 (2015: 27,5%), die hiermee aan de normen van banken (>20%) voldoet.

Rente- en aflossingscapaciteit

Ondanks lichte daling van 2,1 naar 2,0 voldoen alle subsectoren aan de bankennorm.

 Met de positieve resultaten over 2016 is ook vaak de rente- en aflossingscapaciteit op orde. Alle subsectoren halen de bankennorm van minimaal 1,3 alhoewel een daling zichtbaar is van 2,1 naar 2,0 over 2016. Ook hier hebben de RIBW’s een prominente plaats, maar dit komt vooral door hun beperkte schuldenlast en aflossingsverplichting in combinatie met een goede vrije kasstroom.

Aanbevelingen van EY

 

Zie hiervoor bijgevoegde Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017 van EY

.

[i] De stresstest bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht geven in de solvabiliteit, de winstgevendheid en de capaciteit om aan rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De sectorscore geeft het aantal bancaire normen waaraan een subsector voldoet weer. Deze normen zijn ontleend aan financieringsconvenanten en interviews met banken